YHS_1048

Onderwijs in groep 1/2

Kleuters moeten spelen, want spelen is juist heel veel leren! Jonge kinderen leren zo belangrijke zaken. Ze leren overleggen, samenwerken, delen, omgaan met eigen en andermans emoties. Spelend ontwikkelt een kind zich in zijn of haar eigen tempo. Wij volgen die ontwikkeling op de voet en we dagen kinderen bewust uit met nieuwe taal- en rekenspelletjes.

Kleuterplein

Met onze thematische methode ‘Kleuterplein’ dagen we kinderen uit om telkens een volgend stapje te zetten op verschillende gebieden. Zo ontwikkelen ze al op jonge leeftijd een waardevolle, brede basis voor rekenen, taal, sociale vaardigheden en motoriek. Met het programma LOGO 3000 vergroten we zijn woordenschat.

Bewegen, spelen en leren

Kinderen spelen en leren in de kring, aan tafels en in de speelhoeken. Het speelse bewegingsonderwijs voor de kleuters gebeurt zowel buiten op de speelplaats als binnen in het speellokaal.

Groep 1 en 2

Groep 1 en 2 is een combinatiegroep. De kinderen kunnen zo veel van elkaar leren en elkaar helpen.

In groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan school en de dagelijkse structuur. Maar de groep 1 kleuter start ook met woordenschat en beginnend lezen, schrijven en rekenen.

De grotere kleuters van groep 2 doen actief mee aan werkvormen die voorbereiden op het leren lezen, schrijven, rekenen/wiskunde en taal in groep 3. In het totale programma is vanzelfsprekend aandacht voor de creatieve en muzikale vorming.

Aanmelden