SOG.2023.145

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is er om de belangen van personeel, ouders en leerlingen zo goed mogelijk te behartigen. Deze raad bestaat uit 3 teamleden en 3 ouders. De MR overlegt met de directeur over onderwerpen als de huisvesting, de groepenverdeling, de schoolbegroting, het vakantierooster en de algemene gang van zaken in en om de school. Ouders mogen de vergaderingen bijwonen en agendapunten doorgeven aan de secretaris. Meer info over de (G)MR staat in de schoolgids.

Aanmelden